برجسته

کرم را با یک عطر دلپذیر است که صاف و یکدست است و راحت بافت. اما آن را مناسب برای هر پوست.

...:::★☆★ موفق باشید! ★☆★:::... تن محصولات به ندرت استفاده می شود با توجه به ویژگی های پوست و خاص را بدون ضرورت و من لازم نیست. به عنوان پوست شروع به نگاه بهتر و به نمره در حال حاضر منافذ بزرگ است و نه مطلوب یک بار دیگر. رنگ و ابزار قبل از رفتن به جایی که آزمایش و یا انجام آرایش برای عکس - که اساسا لیست من نیاز در این پایه و اساس است. در طول تجربه رنگها پایگاه های من تا به حال محصولات مختلف که ...